Bedriftstilpasset e-læring

TISIP øker innsatsen på området Bedriftstilpasset
e-læring. Bedriftenes kostnader ved opplæring av egne ansatte og kunder er betydelige. Utvikling av gode og kostnadseffektive e-læringsløsninger vil derfor ha mange gunstige effekter. De ansatte kan ta opplæringen tilpasset andre oppgaver, læringsressursene er tilgjengelige direkte i arbeidssituasjonen, kostnader ved reising kan reduseres og opplæringen kan knyttes tett til de produkt og tjenester som bedriften leverer. Opplæringen kan kobles med kvalitetssikring og sertifisering.


Utvikling av e-læringsløsninger krever et tett samarbeid mellom bedriften som sitter på fagkunnskapen og TISIP som har den pedagogiske og tekniske kompetansen. Viktige spørsmål som må vurderes er om opplæringen skal være selvinstruerende, eller om den skal gjennomføres av en lærer med IKT-støtte.

Målgruppen for opplæringen er også viktig, gjelder det drilling av ferdigheter i jobben eller er det etter- og videreutdanning i prosjektstyring og økonomi for ingeniører? Skal opplæringen skje i sanntid eller skal studentene selv bestemme tidspunkt og framdrift?

Et utdanningsprogram fra TISIP kan inneholde mange komponenter, alle tilpasset studier ved hjelp av PC og Internet:
• Tekstbasert lærestoff inndelt i passende moduler
• Demonstrasjoner, for eksempel ved filmopptak og diskusjoner knyttet til disse
• Simuleringer og laboratorieforsøk
• Øvinger tilknyttet lærestoffet
• Forelesninger og veiledning i sanntid der lærer og elever spredd over store avstander (nasjonalt
  og internasjonalt) kan møtes via videoløsninger. Forelesninger kan tas opp og avspilles etterpå for   repetisjon og fordypning.
• Testing av kunnskaper underveis
• Tilrettelegging av nettsamfunn for faglige og sosiale diskusjoner
• Eksamen og sertifisering
• Programmene kan lages på norsk eller engelsk

Tradisjonelt har slike e-læringsløsninger vært svært kostbare å utvikle. TISIP har utviklet en modell der bedriften kan velge ambisjons- og kostnadsnivå bestemt ut fra egne behov og ressurser. Kontakt oss gjerne for flere eksempler og referanser.

Støttetjenester
TISIP sine støttetjenester er i første rekke bygget opp for å betjene faglige prosjekt som er etablert i regi av TISIP og AITeL. Likevel kan TISIP bistå andre som ønsker å benytte vårt støtteapparat og spesialekspertise.