UNINETT Innkjøpsavtaler

TISIP har administrert UNINETTs innkjøpsavtaler.
UNINETT forhandler fram gunstige programvare- eller maskinvareavtaler for medlemmer av innkjøpsavtalen, og TISIP har utført følgende oppgaver:
• Informasjonsvirksomhet/markedsføring overfor medlemmer av UNINETTs innkjøpsavtaler.
• Administrere medlemsregister, deriblant årlig fakturering av medlemsavgift samt viderefakturering
  mellom leveran- dør og kunde.
• Kontakt med leverandørene for å formidle selve programvaren eller maskinvaren til abonnentene.
• Oppdatering og vedlikehold av websidene for prosjektet.

UNINETTs newstjeneste

UNINETT har tilbudt en newstjeneste (USENET news) for universiteter og høgskoler i Norge i mange år. TISIP har stått for driften av denne tjenesten også i 2006. Arbeidet har omfattet drift av newsprogramvaren på UNINETTs tjenere, og oppfølging av henvendelser fra sluttbrukere.
I newstjenesten utveksles newsartikler med tjenere i inn- og utland. Blant annet har enkelte av UNINETTs medlemsinstitusjoner egne newstjenere; koordinering og samarbeid medoperatørene av de ulike tjenerne har vært en viktig del av driftsoppgaven.
Det er også produsert driftsstatistikk som viser hvilke newsmengder som ankommer og forlater UNINETT, og hvordan newsartiklene fordeler seg på ulike newshierarkier.
Bruken av newstjenesten har gradvis gått nedover og UNINETT har derfor vedtatt å legge ned denne tjenesten i 2007.


 

ProsjektansvarligFrode Indseth har tar
seg av støttetjenester for
UNINETT