Forskning

Forskning i regi av TISIP har flere siktemål. TISIP driver egen FoU-aktivitet for å utvikle ny kunnskap og øke kompetansen innen e-læring og utvalgte tema innen IKT.

Kunnskapen som utvikles skal både gi akademiske resultat i form av papers i journaler og på konferanser, men også ha praktiske siktemål. Resultatene skal krediteres enkeltforskere, TISIP og de institusjonene som deltar i forskningen. Forskningen skal være anvendbar direkte for våre oppdragsgivere, eller indirekte som innhold / metoder knyttet til bedriftstilpasset e-læring eller som grunnlag for nye fag i fagskolen eller i kursvirksomheten.

EU har etablert ett nytt program for Lifelong Learning, 2007 – 2013. Programmet viderefører satsing på e-læring, integrert i flere av underprogrammene. TISIP har nylig deltatt i to prosjekt i Leonardoprogrammet. TISIP er også med i tre nye søknader. TISIP deltar i Interreg-prosjektet, ”Social integrering av människor med psykiska problem”, prosjektet fikk støtte i desember 2008. TISIP, AITeL og NTNU har fått støtte fra Norgesuniversitetet til prosjektet. Concurrent e-learning design i Norgesuniversitetet.

TISIP er et selvstendig FoU-institutt. Vår spesialitet er forskning knyttet til anvendelser av IKT.
Til å utvikle og ta i bruk teknologi i læring og undervisning er TISIP blant pionerene i Norge.

Forskningsansvarlig:Thorleif Hjeltnes er en sentral person når det gjelder FoU-prosjekter i TISIP.