Pågående FoU-prosjekter i TISIP

iQTool 2007 - 2010

Prosjektet iQTool – Innovative eLearning Tool for Quality Training Material in VET er et nystartet Leonardo-prosjekt. Prosjektet er 2-årig og startet i november 2007. Partnere i prosjektet er Számalk Education & Information Technology Ltd fra Ungarn som prosjektleder; TISIP fra Norge; Technical University of Crete, Hellas; MTA SZTAKI et forskningsinstitutt fra Ungarn; Forschungsinstitut Betriebliche Bildung f-bb fra Tyskland og CENFIM et treningsenter for metallindustrien i Portugal. Målsettingen i prosjektet er å utvikle programvare for å bistå kvalitetsstyring ved utvikling av digitale læringsressurser knyttet til yrkesopplæring. TISIP har ansvaret for kvalitetssikring og evaluering av selve prosjektet, men deltar også i aktiviteter knyttet til forskning og kravspesifisering for programvaren og i testaktiviteter.

CCeD 2008 - 2010

I FoU-prosjektet Concurrent eLearning Design, utvikles ny metodikk for å designe e-læringsløsninger. Metoden bygger på Concurrent Design anvent for store flerfaglige industrprosjekt, men er tilpasset elæringsløsninger. Gjennom 5 sesjoner utvikles designet.
I løsningen integreres innhold, pedagogikk, teknologi og forretningsmodell.
Prosjektet er støttet av norgesuniversitetet.
I tillegg til TISIP deltar HiST og NTNU.

CCeD - FiTS 2009 - 2010

Senteret for IKT i utdanninger (tidligere Uninett ABC) utvikles et utdanningstilbud for å spre metoden FiTS i Norge.
FiTS er en tilpassning av ITIL-standarden til skoleverket. Utviklingen skjer i smarbeid med FiTS foundation i England.

SOSPSYK

Interreg bevilget i desember 2008, støtte til prosjektet: “Social integrering av människor med psykiska problem”. TISIP har prosjektledelsen for SOSPSYK. Andre partnere er Trondheim kommune, Østersund kommune, NAV, Stjørdal kommune, KIM-senteret, KBT-senteret K2-Återhämtings-
Enhaften, Mittuniverisitetet og RSMH.

Prosjektet er innen området: “Attraktivt livsmiljø - innsats for folkehelse”. Prosjektet skal arbeide med:
• Aktiviteter for svakstilte grupper på arbeidsmarkedet
• Aktiviteter som gir større grad av brukermedvikning
• Erfaringsutveksling mellom samarbeidspartnere i prosjektet
• Evaluering av metoder og tiltak som foreligger eller som prøves ut i forbindelse med prosjektet
• Prosjektet bidrar til å bygge nettverk mellom mange ulike samarbeidspartnere innen psykisk helsearbeid i Norge og Svergie.

Forskningsansvarlig:Thorleif Hjeltnes er en sentral person når det gjelder FoU-prosjekter i TISIP.