Prosjektkatalog

Mastering 9 Conversations - Helping refugee entrepreneurs extend their network and tell their business story
Mastering 9 Conversations er en videreføring av prosjektet 9 Conversations. I 9 Conversations ble det utviklet en praktisk opplæringspakke i entreprenørskap for innvandrere. Opplæringen skulle foregå etter en selvstudiemodell, der innvandrerne møttes i studiegrupperegrupper og benyttets disse for å lære om entreprenørskap i vertslandet, skaffe seg kontakter i lokalmiljøet og dele erfaringer. Målgruppen er innvandrere som har erfaring med forretningsvirksomhet fra hjemlandet. Læremateriellet og andre online ressurser er tilgjengelige via web, eller en Android App. I prosjektet Mastering 9 Conversations er målsettingen at 9 Conversations programmet skal kunne tas i bruk av støtteorganisasjonene for flykninger og bli uavhengig av partnergruppen som har utviklet det. For å få til det er det utviklet et opplæringsprogram (train the trainer). I tillegg er 9C modulen videreutviklet til å dekke 2 nivå og flere læringsutbytter fra EUs program EntreComp. On-line ressursene vil også bli tilgjengelige via web og for både Android og IOS mobiler. Støtte-organisasjonene vil få hjelp med å implementere 9C programmet ved at det utvikles maler for forretningsmodeller som kan tilpasses ulike organisasjoner. Prosjektet startet høsten 2020 og varer til høsten 2023. Dette er et Strategisk partnerskap prosjekt for voksne innen Erasmus+. Grant Agreement No. 2020-1-NO01-KA204-076453

9Conversations - Network-building for self-employment of refugees
Det har vært en betydelig tilstrømning av flyktninger over hele Europa, spesielt siden 2015. Tidligere har man fokusert mye på nasjonal språkopplæring i første fase etter ankomst, for å hjelpe nyankomne ut i arbeid. Likevel er det mange som ikke har tilstrekkelige språkkunnskaper etter noen år. Videre kan det også være en utfordring å få anerkjennelse for kvalifikasjoner og erfaring som er opparbeidet i hjemlandet. På grunn av dette er det mange som sliter med å komme inn i det alminnelige arbeidsmarkedet og det er slik at arbeidsledigheten for flyktninger er høy, sammenlignet med andre deler av samfunnet. Formålet med dette prosjektet er å øke bevisstheten om hvordan man kan etablere egen virksomhet. Utfordringene i forhold til dette kan variere fra land til land og i dette prosjektet ser vi spesielt på utfordringene i partnerlandene Danmark, Hellas, Italia, Litauen og Norge. Vi erkjenner at flere av flyktningene allerede har erfaring med å drive egen virksomhet i hjemlandet og vi ønsker nå å hjelpe dem med å etablere egen virksomhet i det nye vertslandet. Dette ved å tilby en opplæring som tar hensyn til både nasjonalspesifikke krav for å drive egen virksomhet, samt generelle prinsipper som gjelder for etablering og drift av en liten bedrift. Dersom deltakerne allerede har erfaring med å drive en bedrift, vil disse erfaringene bli brukt som et verdifullt bidrag i opplæringen. Prosjektet startet høsten 2019 og varer til høsten 2020. Dette er et Strategisk partnerskap prosjekt for voksne innen Erasmus+. Grant Agreement No. 2018-1-NO01-KA204-038824.

FLITE - Flexible Learning in Information Technology and Entrepreneurship
FLITE (dCCDFLITE) er et Mulitilateral Erasmuls Project (539249-LLP-1-2013-1-SE-ERASMUS-EKA). I Prosjektet ble ledet av MiUN og det deltok 8 partnere fra 5 land. Både TISIP og HiST deltok. Hovedmålet med prosjektet var å utvikle et yrkesrettet kurs i Entreprenørskap og å tilby dette som en MOOC. Kurset benytter både Osterwalder Canvas og Concurrent Design som metode og bygger på Staged Self-Directed-Learning som pedagogisk tilnærming. MOOC-en fikk 1550 deltagere fra hele verden, sommeren 2015. Prosjektet ble avsluttet 30.09.15.

eLF - eLF- eLearning Fitness
eLF er et EU-prosjekt med deltagelse fra 19 partnere fra 14 land.
Hovedmål med prosjektet:
- vedta og forbedre en e-læringsplattform basert på EQF-Fitness minstestandarder (nivå 3, 4)
- etablering av et pilot nasjonalt registerplattform for fitness fagfolk i 10 av de deltakende landene

QUIS - Quality, Interoperablitily and Standards in e-learning
QUIS, 2004-3538/001-001 ELE-ELEB14, er et prosjekt i EU’s eLearning Programme. Prosjektet ble ledet av TISIP med NTNU, Universitetet i Roma, Mittuniversitetet og Szamalk Education Ltd som partnere. Prosjektet er rettet mot kvalitet i e-læring, interoperablititet, bruk av standarder og gjenbruk av læringsinnhold. Det er også forsket på kostnader og kostnadseffektivitet i e-læring.

iQTool - Innovative eLearning Tool for Quality Training Material in VET
Prosjektet iQTool er et Leonardo-prosjekt. Prosjektet har som målsetting å utvikle et støtteverktøy for å kvalitetssikre tilrettelegging av nettbasert undervisning og digitalt læremateriell. Verktøyet skal utvikles som open source og kunne integreres med ulike LMS-er. Med verktøyet skal det også føle et kurs i kvalitetsledelse e-læringsprogram. Prosjektet har varighet fra 1.12.07 til 30.11.09. Deltagere er i tillegg til TISIP, SZÁMALK Education and Information Technology Ltd, Ungarn; TUC MUSIC, Hellas; MTA SZTAKI, Ungarn, F-BB, Tyskland, CENFIM, Portugal. Nettsted for prosjektet er: http://mobilvaroskalauz.hu. Her finner du mer informasjon og resultater etter hvert som de publiseres.

Neworkers - New Models for the enhancement of ODL use in life-long learning of workers - the experience approach, er et Leonardoprosjekt. Prosjektet skal gå over perioden 1.10.03 til 1.10.06. Prosjektet er ledet av Fundatión Universidad-Empresa de Valencia, ADEIT. Det er elleve partnere fra elleve land i prosjektet. Partnerne kommer fra: Spania, Østerrike, Tyskland, Frankrike, Ungarn, Irland, Littauen, Norge, Portugal, Sverige og Italia.

eLITE - Erfaringsbasert læring og Linux teknologi, som e-læring er et SOFF-støttet prosjekt som startet opp i 2003. Prosjektet har to års varighet, og avsluttet ved utgangen av 2004.
Målet med ELITe er å formalisere og nyttiggjøre mye av den praktiske erfaringen som mange sitter inne med i fagområder der vi tilbyr e-læring. I prosjektet har vi valgt ut Linuxområdet som fagfelt for
utprøving av metodikk, men resultatene vil forhåpentligvis være over-førbare til andre områder.

UFEME - Utvikling av et fjernundervisningsbasert etterutdanningsprogram i entreprenørskap og miljøledelse.
Prosjektet er et prosjekt i Interreg IIIA som et kunnskaps og kompetanseutviklingstiltak. Deltakere i prosjektet er: Mitthøgskolan, Østersund, NTNU, HiNT og HiST. AITeL / TISIP har i løpet av 2003 utarbeidet rapporten Standarder og verktøy innen e-læring. Målet er å finne fram til en infrastruktur i prosjektet som gjør det mulig å utveksle og gjenbruke digitale læringsressurser på tvers av plattformer og landegrenser. AITeL / TISIP har i tillegg levert de nettbaserte fagene Entreprenørskap og Markedsorientert produkt-
utvikling i prosjektet.

e-LEN - er et prosjekt i Socrates/MINERVA programmet til EU. I prosjektet deltar europeiske institusjoner med ekspertise innen e-læring. Vi er med i prosjektet gjennom NITOL-gruppen. Formålet med prosjektet er å etablere et nettverk av e-læringssentre og utvikle og spre kunnskap tilpasset behovene til folk som er involvert i eLæring. Det kan for eksempel være folk som arbeider i e-læringssentre. Kunnskapen skal struktureres i såkalte design-mønstre (design patterns). Et mønster (pattern) beskriver et problem som opptrer om og om igjen innenfor et fagområde og anviser en løsning til problemet på en slik måte at den kan brukes om igjen. Slike mønstre ble først lansert innen arkitektur og er senere tatt opp i andre fagområder som blant annet systemutvikling. I E-LEN søker vi altså å tilpasse ideen til
e-læringsaktiviteter.

MENU - Models for European Networked University for e-learning. MENU er et prosjekt innen eLearning initiativet i EU. Prosjektet vil gi oss muligheter for å utvikle flere nettfag på engelsk, student-utveksling og FoU-arbeid innen e-læring. Tidsrom: 2001 - 2003. Prosjektledelse: Høgskolen Stord / Haugesund.
Prosjektstøtte: TISIP.

eCMS - Content Management System for support of eLearning
Administrasjon av læringsinnhold er et hett tema for tiden. Dette er et EU-prosjekt ledet fra University of Thessaly i Helles og med partnere fra University of Newcastle og fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Deltakere fra HiST er AFT, AITeL og AHS.
I prosjektet ble det utviklet en database for registrering, lagring og gjenbruk av læringsobjekter. Prosjektet ble avsluttet i november 2003.

KIOS - Kompetanseutvikling i Internasjonalt Orienterte Selskaper. Prosjektet er støttet av VOX gjennom Kompetanse-utviklingsprogrammet. Siemens Meetering i Trondheim er TISIPs samar-beidspartner. Gjennom prosjektet skal en utvikle et bedrifts-tilpasset under-visningsprogram for organisasjonsutvikling og heving av de ansattes IKT-kunnskaper.
Underrvisningsprogrammet omfatter også Siemensansatte i andre europeiske land. KIOS skal bidra til at Siemens programvaresystem utviklet i Norge kan tilpasses og tas i bruk på det europeiske kraftmarkedet.

HYDRIV
- Development and implementation of novel Imaging Velocimetry techniques suited to large scale hydraulic facilities. Prosjektet er innen EUs 5. Rammeprogram. TISIP utfører programvareutvikling på oppdrag fra SINTEF.
Programvaren skal beregne 3D-partikkelbaner i væskestrømmer, basert på synkrone videoopptak med 3 videokameraer.

SLANK - Samarbeid om Lokale Arenaer for Næringsutvikling og Kompetanseheving
SLANK var et prosjekt rettet mot næringsutvikling og kompetanseheving. Det startet november 2000 og ble avsluttet august 2003. Sentralt i prosjektet har vært bruk av Rørvik-modellen for nettbasert undervisning i kombinasjon med tilrettelagte, lokale studieplasser. Involverte parter i SLANK var Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner, Ytre Namdal, Fosen og Fjellregionen regionråd, HIST, HINT og NTNU, ressurssentre ved Ytre Namdal, Rissa, Leksvik, Åfjord, Fosen og Nord-Østerdal videregående
skoler og SND, NHO, LO, Norsk e-læringssenter og TISIP.

DoIT - Distriktsorientert IT
Do IT er et forprosjekt støttet av EU-programmet Interreg-II, "Nordens grønne belte". Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Mitthögskolan (MSU) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Prosjektet har undersøkt hvordan evnen til å ta i bruk IT blir et sentralt element for å øke regionenes kon-kurranseevnen i informasjonssamfunnet. I et hovedprosjekt er det planlagt en rekke aktiviteter der et tettere samspill mellom de regionale utdanningsinstitusjonene og næringslivet i regionen kan gi betydelig kompetanseheving innen IKT.

LIMIT - 2000
- Lær IT med IT - 2000
LIMIT-2000 er et SOFF-støttet prosjekt. Målet med prosjektet var å å kunne tilby et fullstendig tverrinstitusjonelt HSK-studium innen IT via Internett. Institusjoner som samarbeidet var Høgskolene i Sør-Trøndelag, Agder, Buskerud, Bergen og Narvik.

Utredning om IKT for næringslivet i Trøndelag
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune ga TISIP i oppdrag å lage en utredning om status og muligheter for bruk av IKT for næringslivet i regionen. IKT-utredningen skal være et bidrag til fylkesplanen for 2000-2003 under tema "Arbeidsliv, kompetanse og omstilling". Utredningen var ferdig 20. januar 2000.

EuroCompetence

A university - workplace model for developing knowledge for European Collaboration. EuroCompetence var et SOCRATES-pro-sjekt innen området Open and Distance Learning (ODL).

DoODL
Dissemination of Open and Distance Learning
ODL var et SOCRATES-prosjekt innen området Open and Distance Learning (ODL).

MECPOL - Models for European Collaboration and Pedagogy in Open Learning
MECPOL var et SOCRATES-prosjekt innen området Open and Distance Learning (ODL).

 

Forskningsansvarlig:Thorleif Hjeltnes er en sentral person når det gjelder FoU-prosjekter i TISIP.