Gyldendal Akademisk

Vi samarbeider om utgivelse av lærebøker med Gyldendal Akademisk.
Bøkene kommer hyppig i nye utgaver i takt med ny teknologi og programvare.
Hittil er det utgitt 14 lærebøker i TISIP/Gyldendal Akademisk serien.

Tapir Akademisk forlag

TISIP utgir også bøker i samarbeid med TAPIR. Høsten 2008 inngikk TISIP og HiST en intensjonsavtale med Tapir om produksjon og salg av digitale læremidler. TISIP har en portefølje på digitalt lærestoff som dekker mer enn 70 fag i IKT i høgere utdanning. Gjennom samarbeidsavtalen stiller vi vår ekspertise til disposisjon for utvikling av
lærestoff på andre fagfelt samtidig som vi gjennom avtalen oppnår utvidet nedslagsfelt
for distribusjon og salg.

Wiley

Noen av TISIPs lærebøker er også oversatt til engelsk og utgitt internasjonalt. TISIP samarbeider med Wiley om slike utgivelser.