FITS utøver – IKT-drift for skoleverket

FITS Utøver er et todagers kurs i grunnleggende IKT-drift tilpasset skoleverket. Kurset er utviklet av The FITS Foundation i Storbritannia og oversatt og tilpasset norske forhold. Kursmaterialet er inspirert av ITIL, men er mer konkret i hvordan driftsprosesser presenteres og går lengre i forslag til implementering og verktøy/maler.


I løpet av to dager får deltakerne en innføring i sentrale driftsprosesser, og de utstyres med et felles begrepsapparat som kan brukes for å diskutere organisering av driftsaktiviteter i egen organisasjon. Mye tid til dialog og gruppearbeid gjør også at deltakerne under kurset får tid til å reflektere rundt driftssituasjonen på sin egen skole.

Det overordnete målet med å innføre FITS er å levere IKT-tjenester til skolen på en god måte og som understøtter det skolen faktisk har behov for. Et klart sluttbrukerfokus er sentralt. I tillegg prøver rammeverket å vri IKT-driften til at mer tid brukes på forebyggende arbeid, slik at det på sikt vil trengs mindre tid til brannslukking og kontinuerlig feilretting hos sluttbrukerne.

FITS vektlegger både proaktive og reaktive oppgaver. Man ser ikke på teknisk støtte bare
som en funksjon som er ansvarlig for å løse gitte hendelser, men også fra en
tjenesteleverandør sin side, som i første omgang har som hovedformål å hindre at
hendelsene inntreffer. Vi ser på dette som det endelige målet med teknisk støtte og vi har
som mål å hjelpe deg slik at dette skjer.

Kontakt EUCIP

ingrid.island@tisip.no


Tlf. 73 52 30 30