Emne 1 - Grunnleggende IT og digitalisering

Emnekode:
Emnenavn:
Faglig nivå:
Omfang:
Undervisningsspråk:
Forkunnskapskrav:
Anbefalte forkunnskaper:
Forventet læringsutbytte:
DRI121
Grunnleggende IT og digitalisering
Fagskole - IT-drift
6 Studiepoeng
Norsk
Ingen
Erfaring med bruk av PC.
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 

KUNNSKAPER
Studenten har:

- forståelse for muligheter og utfordringer knyttet til digitalisering
- kunnskap om datamaskinens oppbygning og virkemåte
- kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes i et operativsystem
- kunnskap om prinsipper og teknologier for kommunikasjon av data
- innsikt i ulike virtualiseringsteknologier og skyløsninger
- kunnskap om ulike programvarelisenser
- kunnskap om relevante regelverk i tilknytning til personvern og universell utforming

FERDIGHETER
Studenten kan:

- anvende faglig kunnskap til å analysere egen pc og eget datanettverk
- anvende faglig kunnskap til å sikre egen maskin og data mot kjente trusler
- anvende kjente skyløsninger for samskriving, filutveksling, kommunikasjon og lignende

 

GENERELL KOMPETANSE
Studenten:

- skaper et grunnlag for å kunne fordype seg i mer avanserte tema innenfor IT og digitalisering
- får økt forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper innen IT og digitalisering
- kan bygge relasjoner med fagfeller gjennom aktiv deltakelse i ulike digitale kanaler

Innhold: Dette kurset gir en introduksjon til digitalisering, prinsipper for hvordan datamaskiner og mobile enheter er konstruert, hvordan operativsystemet styrer hva som skjer, hvordan datamaskiner kommuniserer med hverandre og prinsipper for lagdeling, samt en helhetlig sikkerhetstankegang mht datasikkerhet. Videre ser vi på ulike verktøy for digital samhandling, skybaserte kontorstøttesystemer og virtualisering lokalt og i skyen. Kurset tar også for seg digitale innkjøpsprosesser, viktigheten av standarder og lisenser, universell utforming og hvordan personvernlovgivningen påvirker datasystemer.
Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Nettbasert asynkron undervisning med øvinger.

Obligatoriske arbeidskrav: Et antall obligatoriske øvinger som må godkjennes for å kunne gå opp til vurdering i emnet.
Vurderingsordning: Nettbasert hjemmeeksamen.

Karakterskala: A – F, hvorav A er best og F er stryk.

Tillatte hjelpemidler: Alle

Emneansvarlig: Atle Nes

Læremidler: I dette kurset benyttes egenutviklede ressurser, tekstbaserte, presentasjoner og video, sammen med utvalgte ressurser på internett..

Datoer

Påmeldingsfrist: 25.01.22 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 25.01.22

Skoleslutt: Desember 2023