Eksamen og sertifisering

Studiet har en varighet på 5 måneder fulltid og inneholder 9 emner. Eksamen vil av praktiske og pedagogiske årsaker bli gjennomført i 3 eksamensperioder i løpet av studietiden.

Gjennomføring av eksamen i 3 eksamensperioder vil være med på å sikre at studenten har progresjon i studiet da eksamensresultatene underveis vil vise om studentene er på riktig vei. Dette vil også gjøre det enklere for de fagansvarlige å sette i verk tiltak og gjøre justeringer etter behov. Eksamen gjennomføres nettbasert.

Etter bestått fagskoleutdanning i IT-drift og infrastruktur får studenten et vitnemål som dokumenterer oppnådd kompetanse.

Hva skal vurderes i utdanningen IT-drift og infrastruktur?

Ved å foreta en vurdering av den enkelte student vil vi bidra til at studenten får en oversikt over i hvilken grad han/hun har nådd målene i fagplanene.

Hvordan skal vurderingen skje?

Vi skiller mellom vurdering underveis og avsluttende vurdering.

Ved å bruke fortløpende vurdering vil den enkelte student få relevant informasjon om hvor han/hun er i forhold til de oppsatte målene i fagene. Dette vil også kunne være en av flere viktige motivasjonsfaktorer.

Avsluttende vurdering skjer gjennom den beskrevne eksamen.

Vitnemål

Studentene vil ved oppnådde resultater få utstedt vitnemål av TISIP fagskole når de har gjennomført og bestått eksamenene for dette studiet.

Det vil bli satt karakterer ut fra følgende skala.

A   Fremragende: Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av
      selvstendighet.
B   Meget god: Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet.
C   God: Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.
D   Nokså god: Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler.
E   Tilstrekkelig: Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene.
F   Ikke bestått: Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene

Datoer

Påmeldingsfrist: 31.07.18
Oppstart: 21.08.18

Skoleslutt: Desember/Desember 2018