Emne 10 - Virtualisering av servere og nettverk

Emnekode:
Emnenavn:
Faglig nivå:
Omfang:
Undervisningsspråk:
Forkunnskapskrav:
Anbefalte forkunnskaper:
Forventet læringsutbytte:
DRI110
Virtualisering av servere og nettverk
Fagskole - IT-drift
6 Studiepoeng
Norsk
Ingen
Erfaring med bruk av PC.
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 

KUNNSKAPER
Studenten har:

- har kunnskap om løsninger for administrasjon av virtuelle maskiner og nettverk
- har bransjekunnskap og kunnskap om generell virtualisering
- har kunnskap om begreper og verktøy som anvendes innenfor virtualisering
- har lært hvordan en kan holde seg faglig oppdatert
- kjenner til hvilke verktøy som kan brukes for administrasjon av nettverk og virtuelle maskiner

FERDIGHETER
Studenten kan:

- finne informasjon og fagstoff som er relevant for virtualisering
- anvende sin kunnskap til å opprette og administrere virtuelle maskiner og nettverk
- installere og konfigurere virtuelle servere og arbeidsstasjoner
- opprette de forskjellige typer nettverk som det er behov for
- kartlegge årsaker til driftsproblemer innen virtualisering og iverksette tiltak for å løse problemet
- lage maler som kan benyttes for å automatisk opprette nye virtuelle maskiner.

 

GENERELL KOMPETANSE
Studenten:

- har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper innen IT-drift og infrastruktur
- kan utføre arbeidet etter de behov som de forskjellige driftsløsninger som benytter virtualisering krever
- kan bygge relasjoner med de som arbeider innen IT-drift og infrastruktur og på tvers av andre fag der det er nødvendig og med eksterne målgrupper
- har perspektiv og kompetanse i å velge riktige og tilpassete driftsløsninger
- har kompetanse i å formidle driftsterminologi, både muntlig og skriftlig.

Innhold:

Installasjon av Windows server med nødvendige roller. Konfigurering av Hyper-V. Legge inn virtuelle maskiner. Lage maler. Klone maskiner. Lage virtuelle nettverk.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Nettbasert asynkron undervisning med øvinger.

Obligatoriske arbeidskrav: Et antall obligatoriske øvinger som må godkjennes for å kunne gå opp til vurdering i emnet.
Vurderingsordning:

Hjemmeeksamen som består av en casebasert prosjektoppgave.

Karakterskala: A – F, hvorav A er best og F er stryk.

Tillatte hjelpemidler: Alle

Emneansvarlig: Jostein Lund

Læremidler: I dette kurset benyttes egenutviklede ressurser, både tekstbasert, presentasjoner og video, sammen med utvalgte ressurser på internett.

Datoer

Påmeldingsfrist: 25.01.22 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 25.01.22

Skoleslutt: Desember 2023