Emne 11 - Automatisering i PowerShell

Emnekode:
Emnenavn:
Faglig nivå:
Omfang:
Undervisningsspråk:
Forkunnskapskrav:
Anbefalte forkunnskaper:
Forventet læringsutbytte:
DRI111
Automatisering i PowerShell
Fagskole - IT-drift
6 Studiepoeng
Norsk
Ingen
Grunnleggende kunnskaper om informasjonsteknologi.
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 

KUNNSKAPER
Studenten har:

- kunnskap om PowerShell-miljøet
- kunnskap om hvordan programmering kan automatisere repetitive arbeidsoppgaver
- kunnskap om hvordan PowerShell brukes til å automatisere repetitive arbeidsoppgaver

FERDIGHETER
Studenten kan:

- lage strukturert og oversiktlig programkode
- lage programkode for å automatisere arbeidsoppgaver
- skrive egne funksjoner og kalle disse
- tyde feil i programmer og korrigere disse
- forstå hva et program kan gjøre ut i fra koden

 

GENERELL KOMPETANSE
Studenten:

- kan ta i bruk sine kunnskaper og ferdigheter på en selvstendig måte i en bedrift.
- har forståelse for hvordan og hvorfor man automatiserer oppgaver ved hjelp av programmering.
- kan ta en avgjørelse om PowerShell egner seg til å løse et problem eller automatisere en oppgave.

Innhold:

Kurset/Emnet gir en innføring i programmering i PowerShell, med vektlegging på automatisering av arbeidsoppgaver. Man vil få en innføring i bruken av Windows PowerShell, Windows PowerShell ISE, PowerShell Core og Visual Studio Code. Det vil bli gjennomgått hvordan man oppretter programkode i PowerShell for å enklere automatisere repetitive og tidskrevende arbeidsoppgaver. Begreper som vil bli gjennomgått er blant annet variabel, løkke, matrise, funksjon, objekt, og importering/eksportering av filer.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Nettbasert asynkron undervisning med øvinger.

Obligatoriske arbeidskrav: Et antall obligatoriske øvinger som må godkjennes for å kunne gå opp til vurdering i emnet.
Vurderingsordning:

Hjemmeeksamen. 3 eller 4 timer

Karakterskala: A – F, hvorav A er best og F er stryk.

Tillatte hjelpemidler: Alle

Emneansvarlig: Aleksander Tandberg

Læremidler: I dette kurset benyttes egenutviklede ressurser, både tekstbasert, presentasjoner og video, sammen med utvalgte ressurser på internett.

Datoer

Påmeldingsfrist: 25.01.22 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 25.01.22

Skoleslutt: Desember 2023