Emne 13 - Infrastructure as Code

Emnekode:
Emnenavn:
Faglig nivå:
Omfang:
Undervisningsspråk:
Forkunnskapskrav:
Anbefalte forkunnskaper:
Forventet læringsutbytte:
DRI113
Infrastructure as Code
Fagskole - IT-drift
6 Studiepoeng
Norsk
Ingen
Ingen, men fordel med grunnleggende IT forståelse, lokal og i sky.
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 

KUNNSKAPER
Studenten har:

- kunnskap om hvordan infrastruktur kan administreres som kode ved bruk av samme prinsipper som ved programvareutvikling
- kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes i IaC
- innsikt i de største offentlige skyløsninger hvor det benyttes IaC
- kunnskap til forskjellige verktøy innen IaC og hvor vi kan benytte disse

FERDIGHETER
Studenten kan:

- provisjoner og administrer IT-Infrastruktur ved bruk av kode
- anvende verktøy for å utvikle og kjøre versjonskontroll mot kode
- introdusere endringer i et miljø gjennom versjonskontrollert repositories og testmiljøer
- anvende kode til å utføre enkle og repeterende operasjoner i offentlig sky (Eks. nettverkskonfigurasjon)

 

GENERELL KOMPETANSE
Studenten har:

- forståelse for DevOps metodikken
- kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen/ yrket
- kan bygge relasjoner med fagfeller gjennom aktiv deltakelse i ulike digitale kanaler

Innhold:

Infrastructure as Code (IaC) er og blir bare mer og mer viktig for hvordan større IT-selskap bygger, skalerer og vedlikeholder sin IT-infrastruktur. Oppgaver som å levere servere, databaser og annen infrastruktur bare ved å klikke på noen knapper har ført til en økning i produktivitet, for både utviklere og driftere. IaC er et praktisk fag hvor vi benytter oss av både videoer og tekstlig lærestoff for å bli bedre kjent med hvordan vi kan provisjoner og administrer IT-Infrastruktur ved bruk av kode. Vi behandler servere, databaser, nettverk og annen infrastruktur som programvare, og denne koden kan hjelpe oss med å konfigurere og distribuere disse komponentene på en rask og trygg måte. Ved bruk av kode kan vi kjøre versjonskontroll, som gjør at alle endringer i serverkonfigurasjonen dokumenteres, logges og spores. Og disse konfigurasjonene kan testes, akkurat som kode. I faget skal vi benytte oss av Visual Studio Code, Git, ARM templates og Azure DevOps som gjøre det mulig å editere script og templates lokalt, for så å rulle ut infrastrukturen i Azure.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Nettbasert asynkron undervisning med øvinger.

Obligatoriske arbeidskrav: Et antall obligatoriske øvinger som må godkjennes for å kunne gå opp til vurdering i emnet.
Vurderingsordning:

Hjemmeeksamen.

Karakterskala: A – F, hvorav A er best og F er stryk.

Tillatte hjelpemidler: Alle

Emneansvarlig: Tor Ivar Melling

Læremidler: I dette kurset benyttes egenutviklede ressurser, både tekstbasert, presentasjoner og video, sammen med utvalgte ressurser på internett.

Datoer

Påmeldingsfrist: 25.01.22 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 25.01.22

Skoleslutt: Desember 2023