Emne 15 - Forvaltning av programvareprodukter og markedsforståelse

Emnekode:
Emnenavn:
Faglig nivå:
Omfang:
Undervisningsspråk:
Forkunnskapskrav:
Anbefalte forkunnskaper:
Forventet læringsutbytte:
DRI115
Forvaltning av programvareprodukter og markedsforståelse
Fagskole - IT-drift
6 Studiepoeng
Norsk
Ingen
Ingen
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 

KUNNSKAPER
Studenten kan:

- redegjøre for viktige suksessfaktorer i produktutvikling
- forklare ulike faktorer som påvirker kundeatferd
- forklare viktighetene av fokus på konkurrenter og konkurrentanalyse
- forklare viktigheten av segmentering og segmenter
- redegjøre for begrepene differensiering og posisjonering
- redegjøre for produktets livssyklus
- redegjøre for kjerneoppgavene innen forvaltning av programvareprodukter
- forklare sentrale aspekter ved det å være produktsjef for IT-baserte produkter og tjenester

FERDIGHETER
Studenten kan:

- delta i utvikling av en markedsplan og bidra til markedsføringsledelse
- utarbeide en livssyklusmodell som beskriver sentrale aktiviteter knyttet til forskjellige faser av et programvareprodukts livssyklus
- reflektere over egen utøvelse og utvikle denne basert på tilbakemelding fra andre

 

GENERELL KOMPETANSE
Studenten:

- demonstrerer forståelse av at produktansvar innebærer å ta ansvar for produktets utvikling og at dette i stor grad dreier seg om å balansere mellom konkurrerende behov og ønsker fra interessenter med varierende makt og innflytelse
- kan søke etter og anvende relevant fagstoff for å belyse en gitt problemstilling

Innhold:

Forvaltning av programvareprodukter. Rutiner for forvaltning av IT-produkter og tilhørende tjenester i hele produktets livssyklus. Kritiske faktorer for å lykkes med produktutvikling, utvalgte tema som gir markedsforståelse: kundens kjøpsatferd, konkurrentanalyse, segmentering, differensiering, posisjonering.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Nettbasert asynkron undervisning med øvinger.

Obligatoriske arbeidskrav: Et antall obligatoriske øvinger som må godkjennes for å kunne gå opp til vurdering i emnet.
Vurderingsordning:

Hjemmeeksamen. 3 eller 4 timer

Karakterskala: A – F, hvorav A er best og F er stryk.

Tillatte hjelpemidler: Alle

Emneansvarlig: Tor Atle Hjeltnes

Læremidler: I dette kurset benyttes egenutviklede ressurser, både tekstbasert, presentasjoner og video, sammen med utvalgte lærebøker.

Datoer

Påmeldingsfrist: 25.01.22 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 25.01.22

Skoleslutt: Desember 2023