Emne 16 - Innføring i IT-tjenesteforvaltning (ITIL 4)

Emnekode:
Emnenavn:
Faglig nivå:
Omfang:
Undervisningsspråk:
Forkunnskapskrav:
Anbefalte forkunnskaper:
Forventet læringsutbytte:
DRI116
Innføring i IT-tjenesteforvaltning (ITIL 4)
Fagskole - IT-drift
6 Studiepoeng
Norsk med bruk av engelske læringsressurser
Ingen
Ingen
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 

KUNNSKAPER
Studenten har:

- grunnleggende kunnskap om ITIL 4, terminologi på norsk og engelsk og hvordan ITIL kan implementeres i en organisasjon.
- kunnskap om tjenesteverdisystemet, tjenesteverdikjeden, fire dimensjoners modellen og hvordan disse støtter opp under leveranse av IT-tjenester med fokus på etablering, daglig drift og kontinuerlig forbedring.
- kunnskap om utvalgte praksiser knyttet til ITIL 4 med fokus på arbeidsoppgaver og samspill med andre praksiser.

FERDIGHETER
Studenten kan:

- tegne en figur av tjenesteverdisystemet og tjenesteverdikjeden for ITIL og forklare anvendelsen av begrepene som er brukt.
- bidra i arbeidet med å implementere utvalgte praksiser i en organisasjon.
- bidra i arbeidet med å tilpasse og implementere ITIL i en organisasjon, og gjennomføre dette i samspill med ledelsen, organisasjonens egne ansatte og eventuelt eksterne konsulenter.

 

GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan:

- delta i faglige diskusjoner, om ITIL 4 med fagfeller og gjennom dette utveksle erfaringer og bidra til utvikling av beste praksis.
- formidle sentrale deler av ITIL-rammeverket både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.

Innhold:

Dette kurset ser nærmere på ITIL 4 og hvordan vi bør jobbe med leveranse av IT-tjenester. Endrings- og utviklingstakten for nye tjenester er stadig raskere og krever et utstrakt samspill med kunden for å sikre god kvalitet. For å følge opp arbeidet må vi etablere et støtteapparat og rutiner for å gjennomføre, følge opp og kontinuerlig forbedre våre leveranser. Studentene vil bli introdusert til kjernekomponentene i ITIL som er tjenesteverdisystem og fire-dimensjoners-modellen. Sentrale stikkord her er ITIL tjenesteverdikjeden, ITIL praksiser, ITILs retningslinjer, styresett og kontinuerlig forbedring.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Nettbasert asynkron undervisning med bruk av egenproduserte videoer, leksjoner på norsk, lærebok på engelsk, videoer på engelsk, tekstbaserte øvinger med løsninger og flervalgsoppgaver.
Obligatoriske arbeidskrav: Et antall obligatoriske øvinger som må godkjennes for å kunne gå opp til vurdering i emnet.
Vurderingsordning:

Hjemmeeksamen 4 timer

Karakterskala: A – F, hvorav A er best og F er stryk.

Tillatte hjelpemidler: Alle

Emneansvarlig: Bjørn Klefstad

Læremidler: ITIL Foundation utgitt av Axelos. Vi skal bruke lærebok på engelsk i dette kurset sammen med eksterne ressurser på engelsk og egenutviklede ressurser på norsk.

Datoer

Påmeldingsfrist: 25.01.22 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 25.01.22

Skoleslutt: Desember 2023