Emne 17 - Digital sikkerhet

Emnekode:
Emnenavn:
Faglig nivå:
Omfang:
Undervisningsspråk:
Forkunnskapskrav:
Anbefalte forkunnskaper:
Forventet læringsutbytte:
DRI117
Digital sikkerhet
Fagskole - IT-drift
6 Studiepoeng
Norsk
Ingen
Ingen
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 

KUNNSKAPER
Studenten har:

- kunnskap om begreper, metoder og verktøy som anvendes innenfor digital sikkerhet
- kunnskap om ulike former for tilgangskontroll og sikkerhetstiltak i lys av mål om konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet
- innsikt i utfordringer med personvern og lovverk i dagens samfunn og hvilke implikasjoner det får for sikkerhetsarbeidet
- kunnskap om hvordan den kommersielle sikkerhetsbransjen kan brukes i sikkerhetsarbeidet i en virksomhet

FERDIGHETER
Studenten kan:

- anvende faglig kunnskap til å analysere mulige sikkerhetsbrister i både programvare og IKT-systemer
- kunne gjøre en enkel risikovurdering i en virksomhet
- kartlegge sikkerhetsutfordringer for en virksomhet basert på forståelse for metoder og teknikker for sikkerhetsovervåkning og deteksjon
- anvende teknikker for å redusere sårbarheten i systemer, både privat og i en virksomhet

 

GENERELL KOMPETANSE
Studenten har:

- forståelse for hvordan teknologiske løsninger gjenspeiler ulike verdisett og etiske prinsipper
- forståelse for behov for kompetanse innen digital sikkerhet i et samfunnsperspektiv, og hvorfor en bør jobbe med digital sikkerhetskultur i en virksomhet

Innhold:

En introduksjon til hva digital sikkerhet er, viktige begreper og mål for sikkerhet. Emnet belyser ulike tema innenfor feltet for å gi breddekunnskap og oversikt. Det er tre hovedområder som emnet adresserer. Den første går på forståelse for mekanismer og rammer som en må ta med seg i sikkerhetsarbeidet: sikkerhetskultur i arbeidslivet, digital etikk, personvern og lovverk er viktige områder å ha med seg når en jobber med digital sikkerhet. Emnet går også inn på tekniske aspekter, som adgangskontroll, sårbarheter og trusler, programvaresikkerhet, overvåking og deteksjon. Når en har god forståelse for både rammene rundt sikkerhet og tekniske forhold, kan en gjøre en god risikovurdering og ha forutsetninger for å håndtere hendelser som har oppstått.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Nettbasert asynkron undervisning med øvinger. Emnet er delt inn i 12 moduler.
Obligatoriske arbeidskrav: Et antall arbeidskrav skal godkjennes for å kunne ta eksamen. Arbeidskravene er utformet i tråd med emnets læringsutbytter og vil i praksis være en miks av multiple choice-tester, skriftlige innleveringer og praktiske øvingsoppgaver hvor en gjør noe i praksis og rapporterer om funn. Noen ganger blir studentene bedt om å produsere video, enten med mobiltelefon eller skjermopptaksprogramvare.
Vurderingsordning:

En 4-timers hjemmeeksamen med karakter A-F som trolig består av to deler: en casebasert oppgave i tillegg til en multiple choice-del.

Karakterskala: A – F, hvorav A er best og F er stryk.

Tillatte hjelpemidler: Alle

Emneansvarlig: Svend Andreas Horgen
Læremidler: Litteratur er den norske boka «Digital sikkerhet – en innføring» av Håkon Bergsjø, Ronny Windvik og Lasse Øverlier (Universitetsforlaget), den er lett å lese, konkret og samtidig dagsaktuell. I tillegg til lærebok er det videoer som konkretiserer, oppsummerer og eksemplifiserer teorien.

Datoer

Påmeldingsfrist: 25.01.22 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 25.01.22

Skoleslutt: Desember 2023