Emne 19 - Avsluttende prosjekt

Emnekode:
Emnenavn:
Faglig nivå:
Omfang:
Undervisningsspråk:
Forkunnskapskrav:
Anbefalte forkunnskaper:
Forventet læringsutbytte:
DRI119
Avsluttende prosjekt
Fagskole - IT-drift
12 Studiepoeng
Norsk
Man må ha fullført 3 semester (15 emner) i IT-drift, 2-årig på nett
Man må ha fullført 3 semester (15 emner) i IT-drift, 2-årig på nett
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 

KUNNSKAPER
Studenten har:

- Kunnskap om hvordan man skriver en prosjektrapport
- Kunnskap om hvordan man innhenter informasjon om tema for et avsluttende prosjekt
- Kunnskap om sammenhengen mellom teori og praksis
- Kunnskap om metoder, datainnsamling og databehandling
- Inngående kunnskap om selvvalgt tema for prosjektet

FERDIGHETER
Studenten kan:

- Begrunne valg av problemstilling, identifisere, kartlegge og vurdere hvordan denne problemstillingen kan løses
- Lede og gjennomføre et prosjekt (planlegge, kommunisere og presentere prosjektarbeid og resultat) alene eller i gruppe over et visst tidsrom
- Referere til hensiktsmessig teorigrunnlag og gjennomføre datainnsamling i tilknytning til prosjektet
- Skrive en prosjektrapport
- Finne og anvende relevant teori for å løse en problemstilling og drøfte sammenhengen mellom teori og praksis og presentere denne skriftlig
- Reflektere over gjennomføring av eget prosjekt og justere dette under veiledning

 

GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan:

- Planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid i tråd med formelle krav, etiske krav, retningslinjer og i tråd med bedrifters behov
- Utvikle en bevissthet rundt prosjektarbeid og kan fordype seg i tema som danner grunnlag for prosjektet, samt tenke kreativt og nyskapende
- Utveksle synspunkter med fagfeller og delta i diskusjoner om utvikling av et prosjekt

Innhold:

I dette emnet skal studenten gjennomføre et prosjekt innenfor et tema fra driftsstudiet. Emnet skal bidra til at studenten oppnår kunnskap om temaet tilsvarende fagskolenivå, samt fordypet kunnskap om utvalgte teorier og metoder, og erfaring med praktisk prosjektarbeid og skriftlig formidling.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Lærestoff tilgjengelig gjennom nettbasert asynkron undervisning. Selve gjennomføringen baseres på selvstendig arbeid. Studenten vil flere ganger i løpet av semesteret ha kontakt med skolens veileder for den aktuelle prosjektoppgaven.
Obligatoriske arbeidskrav: Forprosjektrapport
Vurderingsordning:

Prosjektrapport

Karakterskala: A – F, hvorav A er best og F er stryk.

Tillatte hjelpemidler: Alle

Emneansvarlig: Bjørn Klefstad

Læremidler: Egenutviklede ressurser, artikler og videoer

Datoer

Påmeldingsfrist: 25.01.22 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 25.01.22

Skoleslutt: Desember 2023