Emne 3 - Datakommunikasjon og infrastruktur

Emnekode:
Emnenavn:
Faglig nivå:
Omfang:
Undervisningsspråk:
Forkunnskapskrav:
Anbefalte forkunnskaper:
Forventet læringsutbytte:
DRI103
Datakommunikasjon og infrastruktur
Fagskole - IT-drift
6 Studiepoeng
Norsk
Ingen
Erfaring med bruk av PC..
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 

KUNNSKAPER
Studenten har:

- kunnskap om begreper, prosesser, og verktøy som anvendes innenfor datakommunikasjon
- kunnskap om grunnprinsipper i lagdelt datakommunikasjon
- innsikt i virkemåten til eksempelprotokoller på de ulike lagene i OSI-modellen
- innsikt i ulike typer infrastruktur, kommunikasjonsutstyr og overføringsteknologi
- bransjekunnskap om sikkerhetsprinsipper i tilknytning til datakommunikasjon og infrastruktur

FERDIGHETER
Studenten kan:

- anvende faglig kunnskap til å analysere konfigurasjonen på egen pc som er koblet til et nettverk
- anvende faglig kunnskap til å analysere og videreutvikle eksisterende infrastruktur
- kartlegge sikkerhetsutfordringer knyttet til bruk av ulike teknologier inne datakommunikasjon
- anvende relevante faglige verktøy
- Eks. Wireshark til å fange og analysere datatrafikk
- Eks. Ping og Traceroute til å identifisere ulike typer nettverksproblemer


 

GENERELL KOMPETANSE
Studenten har:

- forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper
- utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket
- kan bygge relasjoner med fagfeller gjennom aktiv deltakelse i ulike digitale kanaler

Innhold: Dette kurset innholder OSI-modellen som en forklaringsmodell til datakommunikasjon.
En oversikt over ulike lag i OSI-modellen med tilhørende eksempler på protokoller
Hva kreves for å koble en pc til et nettverk
- Nettverkskonfigurasjon
- Ulike typer infrastruktur
- Tilkoblinger til Internett
Ulike typer enheter som kan kobles til Internett
Sikkerhetsaspekter i tilknytning til datakommunikasjon og infrastruktur. .


Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Nettbasert asynkron undervisning med øvinger.

Obligatoriske arbeidskrav: Et antall obligatoriske øvinger som må godkjennes for å kunne gå opp til vurdering i emnet.
Vurderingsordning: Nettbasert hjemmeeksamen.

Karakterskala: A – F, hvorav A er best og F er stryk.

Tillatte hjelpemidler: Alle

Emneansvarlig: Bjørn Klefstad

Læremidler: Innføring i datakommunikasjon 2. utgave utgitt på TISIP Gyldendal akademisk forlag. Øyvind Hallsteinsen, Bjørn Klefstad og Olav Skundberg. Vi skal bruke lærebok i dette kurset sammen med egenutviklede ressurser i tillegg. Både tekstbaserte, presentasjoner og video.

Datoer

Påmeldingsfrist: 25.01.22 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 25.01.22

Skoleslutt: Desember 2023