Emne 4 - Databaser

Emnekode:
Emnenavn:
Faglig nivå:
Omfang:
Undervisningsspråk:
Forkunnskapskrav:
Anbefalte forkunnskaper:
Forventet læringsutbytte:
DRI104
Databaser
Fagskole - IT-drift
6 Studiepoeng
Norsk
Ingen
Erfaring med bruk av PC..
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 

KUNNSKAPER
Studenten har:

- kunnskap om sentrale begreper innen relasjonsdatabaser, og kan gjøre rede for disse
- kunnskap om hvordan en relasjonsdatabase er bygd opp ved å se på relasjonene (tabellene) og tilhørende nøkler
- kunnskap om et ER-diagram, og vite hvordan dette kan oversettes til relasjonsmodellen

FERDIGHETER
Studenten kan:

- lage sin egen relasjonsdatabase med tabeller, nøkler og referanseintegritet
- opprette en database i et valgt databaseverktøy (databasesystem)
- utføre SQL-spørringer mot en gitt database
- tegne sitt eget ER-diagram for å oppnå en god databasedesign

 

GENERELL KOMPETANSE
Studenten har:

- en bevisst holdning til strukturell lagring og representasjon av data i et informasjonssystem
- en bevisst holdning til databasedesign

Innhold:

Innføring i grunnleggende bruk av spørrespråket SQL og relasjonsdatabase. MySQL brukes som databaseverktøy. SQL for å opprette tabeller, legge inn og endre data, samt å utføre søk i data. Design av relasjonsdatabase inkl. bruk av nøkler og referanseintegritet. Enkel bruk av ER-diagram og oversetting til tabeller.


Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Nettbasert asynkron undervisning med øvinger.

Obligatoriske arbeidskrav: Et antall obligatoriske øvinger som må godkjennes for å kunne gå opp til vurdering i emnet.
Vurderingsordning:

Hjemmeeksamen som består av en casebasert prosjektoppgave.

Karakterskala: A – F, hvorav A er best og F er stryk.
Tillatte hjelpemidler: Alle
Emneansvarlig: Tore Mallaug
Læremidler: Læreboken Databaser, skrevet av Kjell Toft Hansen, Tore Mallaug, siste utgave. (kapitel 1, 2, 4, 5, 6 og 9).

Datoer

Påmeldingsfrist: 25.01.22 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 25.01.22

Skoleslutt: Desember 2023