Emne 5 - Programmering i Java

Emnekode:
Emnenavn:
Faglig nivå:
Omfang:
Undervisningsspråk:
Forkunnskapskrav:
Anbefalte forkunnskaper:
Forventet læringsutbytte:
DRI105
Programmering i Java
Fagskole - IT-drift
6 Studiepoeng
Norsk
Ingen
Erfaring med bruk av PC..
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 

KUNNSKAPER
Studenten:

- kan forklare hva et program er
- kjenner til enkle prinsipper innen objektorientert programmering
- kan forklare hvorfor brukerkommunikasjon og logikk til et program knyttet til det problemet som skal løses, bør legges til ulike klasser

FERDIGHETER
Studenten:

- kan sette opp programmiljø for å utvikle og kjøre Java-program på egen PC
- kan lage strukturert og oversiktlig programkode
- kan beskrive klasser og kontrollstrukturer ved hjelp av enkle klassediagram og aktivitetsdiagram
- kan, med noe hjelp, anvende klasser fra Java API-et

 

GENERELL KOMPETANSE
Studenten:

- kan anvende objektorientert tankegang til å analysere og løse enkle problemer

Innhold:

Dette kurset gir en oversikt over grunnleggende objektorientert programdesign og Java-programmering. Begreper innen objektorientering: klasser, objekter, innkapsling mm. Java-syntaks: Datatyper, betingelser, valg, løkker, uttrykk. Innlesing og utskrift. Tabeller.


Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Nettbasert asynkron undervisning med øvinger.

Obligatoriske arbeidskrav: Et antall obligatoriske øvinger som må godkjennes for å kunne gå opp til vurdering i emnet.
Vurderingsordning:

Hjemmeeksamen som består av en casebasert prosjektoppgave.

Karakterskala: A – F, hvorav A er best og F er stryk.

Tillatte hjelpemidler: Alle

Emneansvarlig: Grethe Sandstrak

Læremidler: Vi skal bruke lærebok i dette kurset sammen med egenutviklede ressurser i tillegg. Lærebok blir oppgitt nærmere studiestart.

Datoer

Påmeldingsfrist: 25.01.22 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 25.01.22

Skoleslutt: Desember 2023