Emne 6 - Linux

Emnekode:
Emnenavn:
Faglig nivå:
Omfang:
Undervisningsspråk:
Forkunnskapskrav:
Anbefalte forkunnskaper:
Forventet læringsutbytte:
DRI106
Linux
Fagskole - IT-drift
6 Studiepoeng
Norsk
Ingen
Erfaring med bruk av PC..
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 

KUNNSKAPER
Studenten kan:

- Redegjøre for de mest brukte Linux-distribusjonene, vite hvilke som er mest brukt som tjenere
- Bruke Linux kommandogrensesnitt til vanlig fil- og mappebehandling, men også til drift av egen Linux arbeidsstasjon.
- Forklare oppbygging av de mest brukte nettverkskonfigurasjonene inkludert tjenere, rutere og sikkerhetsaspekter
- Forklare hvordan oppsett av filtjenere, brukeradministrasjon og autentisering foregår i et nettverk.

FERDIGHETER
Studenten kan:

- installere Linux på egen arbeidsstasjon og på tjenermaskin, samt konfigurere og drifte denne.
- installere og konfigurere nettverk bestående av Linux-tjenere og Windows-klienter, samt feilfinning i installasjonen.
- lage skriptprogrammer for å overvåke systemet og for gjentagende systemoppgaver
- designe et IP-nettverk og begrunne oppbygning, funksjonalitet og sikkerhet i nettverket.
- installere og konfigurere tjenerprogramvare for webpublisering, database og nettverksfunksjonalitet.
- installere og drifte typiske tjeneroppgaver som epost, dns, dhcp
- installere og drifte sikkerhetstiltak som backup og brannmur
- lage skriptprogrammer for automatisering av rutinearbeid som lage brukerkontoer, kjøre i gang programmer med kompliserte oppsett, lete frem og behandle filer mm.
- installere og konfigurere en webtjener med LAMP-arkitektur
- installere og konfigurere en Linux-basert VPN-løsning
- installere, konfigurere og drifte Linux-baserte rutere og svitsjer

 

GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan:

- redegjøre for framveksten av Linux og dens historie med basis i UNIX og GNU
- forklare begrepet free software og liste opp kriterier og krav som gjelder for free software

Innhold:

Bruk av Linux kommandoskall, installasjon av Linux og bruk
av pakkebehandlere, tjenester (Web, databaser, e-post, DNS, DHCP, VPN) og virtualisering, brukeradministrasjon (LDAP, PAM), integrasjon med MSWindows, nettverk (IP-ruting, brannmur, NAT, VLAN, trådløse nett og nettverksadministrasjon) backup, sikkerhet, skallprogrammering, programutviklingsmiljø.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Nettbasert asynkron undervisning med øvinger.

Obligatoriske arbeidskrav: Et antall obligatoriske øvinger som må godkjennes for å kunne gå opp til vurdering i emnet.
Vurderingsordning:

Nettbasert hjemmeeksamen.

Karakterskala: A – F, hvorav A er best og F er stryk.

Tillatte hjelpemidler: Alle

Emneansvarlig: Atle Nes

Læremidler: I dette kurset benyttes egenutviklede ressurser, tekstbaserte, presentasjoner og video, sammen med utvalgte ressurser på internett.

Datoer

Påmeldingsfrist: 25.01.22 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 25.01.22

Skoleslutt: Desember 2023