Emne 7 - Introduksjon til programmering med Python

Emnekode:
Emnenavn:
Faglig nivå:
Omfang:
Undervisningsspråk:
Forkunnskapskrav:
Anbefalte forkunnskaper:
Forventet læringsutbytte:
DRI107
Introduksjon til programmering med Python
Fagskole - IT-drift
6 Studiepoeng
Norsk
Ingen
Erfaring med bruk av PC.
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 

KUNNSKAPER
Studenten:

- kan forklare hva et script er
- har kunnskap om anatomien til et script og kjennskap til python-miljøet
- har praktisk kunnskap om hvordan man kan løse oppgaver ved scripting
- har innsikt i hvordan nettverksbasert kommunikasjon fungerer fra et script
- har innsikt i hvordan filbehandling gjøres fra et script

FERDIGHETER
Studenten:

- kan sette opp programmiljø for å utvikle og kjøre Python-script på egen PC
- kan lage strukturert og oversiktlig programkode
- kan skrive egne funksjoner og kalle disse, samt benytte tredjepartsbiblioteker
- kan tyde feil i programmer og korrigere disse
- kan gjøre nettverksbaserte kall og tolke svar
- kan skrive til og lese fra filer

 

GENERELL KOMPETANSE
Studenten:

- kan ta en informert avgjørelse om Python er et godt verktøy for å løse et problem eller automatisere en oppgave
- kan bruke Python til å løse enkle, praktiske oppgaver

Innhold:

Kurset gir en innføring i scripting i Python, med vektlegging på reell forståelse av bruken av de grunnleggende elementene. Overordnet sett, skal man kunne definere og programmere egne funksjoner og kalle disse, være i stand til å tyde feilmeldinger for å vite hvor, og hva, enkle feil i et script er, samt ha forståelse av typer. Elementer som gjennomgås er variabler, kontrollstrukturer, betingelser, utskrift med formatering, arrays og lister, dictionaries, requests, og filbehandling.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Nettbasert asynkron undervisning med øvinger.

Obligatoriske arbeidskrav: Et antall obligatoriske øvinger som må godkjennes for å kunne gå opp til vurdering i emnet.
Vurderingsordning:

Hjemmeeksamen som består av en casebasert prosjektoppgave.

Karakterskala: A – F, hvorav A er best og F er stryk.

Tillatte hjelpemidler: Alle

Emneansvarlig: Alexander Holt

Læremidler: Oppgis senere.

Datoer

Påmeldingsfrist: 25.01.22 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 25.01.22

Skoleslutt: Desember 2023