Eksamen og sertifisering

Ved å følge en internasjonal standard i evalueringen vil vi sikre at studenter evalueres ut fra en felles standard for studiet IT-Administrator.
TISIP fagskole vil bruke vurdering for å:

- veilede studenter om progresjon
- veilede studentene i forhold til krav som settes til sertifiseringen
- informere om krav som settes
- som motivasjonsfaktor
- vise potensielle arbeidsgivere hvilken kompetanse som studenten har fått gjennom studiet

Fagskolestudiet i IT-Administrator består av 5 moduler.

I hver av modulene er det en avsluttende eksamen. I modul 1 er eksamen kun teoretisk, men den i de andre modulene er både en teoretisk og praktisk eksamen.
Studentene får en karakter i hver av modulene.
I moduler med en praktisk og en teoretisk del vil praktisk del telle 60 % av totalkarakteren og teoretisk del telle 40 % av totalkarakteren.

 

Hva skal vurderes i utdanningen IT-administrator?

Ved å foreta en vurdering av den enkelte student vil vi bidra til at studenten får en oversikt over i hvilken grad han/hun har nådd målene i fagplanene.
Hvordan skal vurderingen skje?
Vi skiller mellom vurdering underveis og avsluttende vurdering.
Ved å bruke fortløpende vurdering vil den enkelte student få relevant informasjon om hvor han/hun er i forhold til de oppsatte målene i fagene. Dette vil også kunne være en av flere viktige motivasjonsfaktorer.
Avsluttende vurdering skjer gjennom den beskrevne eksamen.

Vitnemål

Studentene vil ved oppnådde resultater få utstedt vitnemål av TISIP fagskole når de har gjennomført og bestått eksamenene for dette studiet.
Det vil bli satt karakterer ut fra følgende skala.

A   Fremragende: Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av
      selvstendighet.
B   Meget god: Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet.
C   God: Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.
D   Nokså god: Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler.
E   Tilstrekkelig: Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene.
F   Ikke bestått: Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene

Datoer

Påmeldingsfrist:
Oppstart:

Skoleslutt:

Studiehåndbok

Studiehåndboka for 2015/2016 inneholder praktisk informasjon, fagplaner, forskrifter, reglement mm.