Eksamen

Studiet har en varighet på 4 semester på fulltid og inneholder 19 emner. Eksamen vil av praktiske og pedagogiske årsaker bli gjennomført i slutten av hvert semeter.

Eksamen gjennomføres nettbasert i de emnene du er oppmeldt til.

Etter bestått fagskoleutdanning i IT-drift får studenten et vitnemål som dokumenterer oppnådd kompetanse.
Underveis i studiet kan du be om karakterutskrift som viser hvilke emner du har gjennomført, antall studiepoeng du har tatt og karakteren du har fått.

Hva skal vurderes i utdanningen IT-drift?

Ved å foreta en vurdering av den enkelte student vil vi bidra til at studenten får en oversikt over i hvilken grad han/hun har nådd målene i fagplanene.

Hvordan skal vurderingen skje?

Ved å bruke fortløpende vurdering i de emner som gjennomføres hvert semester vil den enkelte student få relevant informasjon om hvor han/hun er i forhold til de oppsatte målene i fagene. Dette vil også kunne være en av flere viktige motivasjonsfaktorer.

Avsluttende vurdering skjer gjennom de beskrevne eksamener.

Vitnemål

Studentene vil ved oppnådde resultater få utstedt vitnemål av TISIP fagskole når de har gjennomført og bestått eksamenene for dette studiet.

Det vil bli satt karakterer ut fra følgende skala.

A   Fremragende: Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av
      selvstendighet.
B   Meget god: Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet.
C   God: Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.
D   Nokså god: Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler.
E   Tilstrekkelig: Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene.
F   Ikke bestått: Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene

Datoer

Påmeldingsfrist: 21.08.23 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 22.08.23

Skoleslutt: Juni 2025